top_image

Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η Cenergy Holdings S.A., Avenue Marnix 30, 1000 Brussels, Βέλγιο (Ελληνικό Υποκατάστημα: Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 33, 15125 Μαρούσι, Αττική) χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες/ κοινοποιημένους σκοπούς.

 

Σκοποί επεξεργασίας

Η Cenergy Holdings επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα  με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν σχετική επεξεργασία, αποσκοπώντας στο να θεμελιώσει και να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα της Cenergy Holdings ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία υπάρχει συγκατάθεσή σας, αναλόγως.

Πιο συγκεκριμένα, η Cenergy Holdings επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της ως εργοδότης ή ως συμβαλλόμενη σε διαφόρων φύσεων συνεργασίες και νομικές συμφωνίες, για να εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές, τελωνειακές υποχρεώσεις της ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση φέρει έναντι διεθνών, κρατικών ή τοπικών αρχών και φορέων, όπως κι έναντι των επενδυτών της. Επίσης, για να επιθεωρεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς της, να προστατεύει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της, να διατηρεί και να βελτιώνει τις σχέσεις της με επενδυτές, να προβάλει τις εταιρικές της δραστηριότητες, να διαχειρίζεται νομικά της ζητήματα και να προασπίζει τα έννομα συμφέροντά της.

 

Ποιου και τι είδους προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες ή υπεργολάβους, επενδυτές, επισκέπτες, καθώς και εκείνους που έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία. Τα δεδομένα αφορούν :

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, εργοδότης, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου
 • Στοιχεία ταυτοποίησης για την ασφαλή είσοδο και παραμονή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
 • Φωτογραφικό – Βιντεοσκοπημένο υλικό από εκδηλώσεις της εταιρείας στις οποίες συμμετέχουν οι ανωτέρω
 • Πληροφορίες σχετικά με τον διακομιστή ή συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας
 • Επιπρόσθετα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους πελάτες, συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους: Λεπτομέρειες πληρωμής, παράδοσης και τιμολόγησης
 • Ή αναφορικά με τους αιτούντες εργασία:
  • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και σχετικά έγγραφα για την τεκμηρίωση των εν λόγω στοιχείων
  • Ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα
  • Λεπτομέρειες σχετικές με την ασφαλιστική κατάσταση και τυχόν υφιστάμενο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
  • Προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα
  • Συστάσεις προϋπηρεσίας
  • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τυχόν παρέχετε μέσω των εγγράφων που μας υποβάλετε

 

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό, τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από την εταιρεία μας, τη Viohalco & άλλες εταιρείες της Viohalco, καθώς και συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους μας, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν. Προσωπικά δεδομένα διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη όταν είναι αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων και τη διευκόλυνση της συμφωνημένης συνεργασίας μας μαζί σας ή επιβάλλεται στην εταιρεία μας από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεων μας.

Προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποσταλούν σε άλλες εταιρείες της Cenergy Holdings, τη Viohalco & άλλες εταιρείες της Viohalco, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεών τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) /Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ. Η αποστολή τους εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ μπορεί να λάβει χώρα μόνο εφόσον αφορά  συμφωνίες/ έργα που σχετίζονται με εκεί εταιρείες της Cenergy Holdings.

Υπηρεσίες cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η πρόθεση της εταιρείας μας είναι να διασφαλίσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιαδήποτε φάση ή τοποθεσία επεξεργασίας.

Η εταιρεία μας, καθώς και οι υπεργολάβοι μας, εξωτερικοί συνεργάτες όταν χρησιμοποιούνται, απαιτείται να λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκτελείται μόνο από πρόσωπα ή μονάδες στις οποίες έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες σχετικές εργασίες, οι οποίες απαιτούν ανάλογη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

 

Τήρηση προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων σας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για μια περίοδο, η οποία συναρτάται με τον συμφωνηθέντα σκοπό.

Εντούτοις, είναι δυνατό να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ΄ επιταγή εννόμων συμφερόντων της εταιρίας έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

 

Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημιουργία προφίλ

Δεν λαμβάνει χώρα  καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ούτε και αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας προφίλ βάσει των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε ενημερωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε την χορήγηση αντιγράφου.
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων.
 3. Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ή να ζητήσετε να επιβληθούν περιορισμοί στην επεξεργασία τους. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να διαταράξει τη συνεργασία ή / και την προσφορά υπηρεσιών, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων.
 4. Για πληροφορίες που συλλέγονται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, προϋποθέσεις ή προαπαιτούμενα π.χ. στις περιπτώσεις §3 και §4, ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα αυτά, αν κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από το νόμο, ή για έννομα συμφέροντα της Cenergy Holdings μέχρις ότου τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ισχυρά.
 5. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύννομα ή δεν έχουμε ικανοποιήσει επαρκώς τα δικαιώματά σας ως ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Εποπτική Αρχή της χώρας κατοικίας, εργασίας σας ή της Cenergy Holdings. Τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής για τη Cenergy Holdings S.A. (Βέλγιο) είναι:

Ιστοσελίδα: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: contact@apd-gba.be

Τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής για τηCenergy Holdings S.A. (Ελληνικό Υποκατάστημα) είναι:
Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

 

Επικαιροποιήσεις Δήλωσης

Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας, τη σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο privacy@cenergyholdings.com.