Επικοινωνία

Επενδυτικές Σχέσεις
Φορμα Επικοινωνίας
Συμπληρώστε το πεδίο
Επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία είναι σωστά!
Συμπληρώστε το πεδίο
Ελέγξτε το κείμενο!
Συμπληρώστε το πεδίο
You must complete all items with an asterisk
Unsuccessful form submission
Επιτυχής υποβολή φόρμας!
loader

Αναφορά καταγγελιών

Για να αναφέρατε μία ανησυχία ή υποψία για ένα ζήτημα που σχετίζεται με την Εταιρεία μας και το οποίο δεν ευθυγραμμίζεται με τις Επιχειρηματικές Πρακτικές μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Αναφορά καταγγελιών/Integrity Hotline. Αν επιθυμείτε, υποβάλλοντας την καταγγελία σας μπορείτε να διατηρήσετε ανωνυμία.

Διαβάστε περισσότερα